joomla templates

A+ R A-

Porady

Dlatego by Pa?stwu pomc umieszczamy poni?ej informacje dotycz?ce pierwszych czynno?ci, ktre nale?y wykona?

 • gdy zgon nast?pi w domu wzywamy pogotowie lub lekarza pierwszego kontaktu,
 • po stwierdzeniu przez lekarza zgonu lekarz wystawia nam kart? zgonu,

 • nast?pnie kontaktuj? si? Pa?stwo z nami pod wskazanymi numerami telefonw:

  32 747 73 51

  693 024 044     wszystkie numery czynne 24 h.

  nasi pracownicy godnie i z szacunkiem wykonaj? czynno?ci w zakresie przewozu

  osoby zmar?ej do ch?odni,

 • je?li zgon nast?pi w szpitalu, to szpital wystawia kart? zgonu, z ktr? udajemy si?

  do naszego zak?adu pogrzebowego,

 • nale?y pami?ta? aby mie? ze sob? nast?puj?ce dokumenty

  - kart? zgonu,

  - dowd osobisty osoby zmar?ej,

  - dowd osobisty osoby zlecaj?cej wykonanie pochwku,

  - legitymacja emeryta, rencisty lub ostatni odcinek emerytury lub renty.

feniks-pogrzeby.pl - zakład pogrzebowy. Kompleksowe usługi pogrzebowe. M. in. pochówki, kremacje, krajowy i międzynarodowy transport zwłok - Sosnowiec
Premium Joomla Templates
Joomla Free Templates
Free Joomla Templates
Premium Joomla Templates
Joomla Templates