joomla templates

Kompleksowa obs?uga

Zak?ad Pogrzebowy Feniks zlokalizowany jest w Sosnowcu, przy ulicy Orlej 9. Nasze us?ugi pogrzebowe prowadzone sa na najwy?szym poziomie. Firma pogrzebowa Feniks dok?ada wszelkich stara? ...

czytaj wi?cej...

Transport zw?ok

Zak?ad Pogrzebowy Feniks Sosnowiec posiada wieloletni? praktyk? w us?ugach pogrzebowych, kremacji zw?ok, transporcie zw?ok na terenie Sosnowca i ca?ego kraju, oraz w mi?dzynarodowym transporcie zw?ok.


czytaj wi?cej...

Porady

W tej trudnej chwili, gdy nast?pi ?mier? bliskiej nam osoby pogr??eni smutkiem i cierpieniem nie wiemy co robi?.

czytaj wi?cej...

Formalno?ci pogrzebowe

Nasza firma dope?ni za Pa?stwa wszelkich formalno?ci w Urz?dzie Stanu Cywilnego oraz w Zak?adzie Ubezpiecze? Spo?ecznych.

czytaj wi?cej...

Klepsydry

m1

Przygotowujemy klepsydry o tre?ci standardowej lub zaproponowanej przez klienta. Klepsydry zamieszczane s? przez naszych pracownikw w miejscach wyznaczonych przez bliskich zmar?ego. Drukowane klepsydry s? wysokiej jako?ci druku, laminowane co chroni je przed warunkami atmosferycznymi. S? bardzo estetyczne i profesjonalne.

Czytaj wi?cej...

Pogrzeb ?wiecki lub wyznaniowy

m2

Organizujemy pogrzeby we wszystkich obrz?dach religijnych. S?u?ymy rad? i pomoc?, zapewniaj?c w?a?ciwy wyraz ceremonii pogrzebowej. Na Pa?stwa ?yczenie zapewniamy udzia? mistrza ceremonii, ktry prowadzi ca?? uroczysto??.

czytaj wi?cej...

Kremacja (spopielenie) cia?a

m3

Spopielenie cia?a umar?ych jest bardzo starym rytua?em pogrzebowym. Zwyczaj chowania zw?ok upowszechni?a si? dopiero w epoce judeochrze?cija?skiej. Organizujemy pogrzeby, w ktrych rodzina zmar?ego b?d? on sam jeszcze za ?ycia za?yczy? sobie, by jego cia?o zosta?o spopielone. Prochy umieszczane s? w urnie, ktr? mo?na wybra? z naszej oferty. Urn? sk?ada si? do grobu lub kolumbarium (niszy na urny).

Czytaj wi?cej...

Mi?dzynarodowy transport zw?ok

trans

Zak?ad Pogrzebowy Feniks Sosnowiec posiada wieloletnie do?wiadczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu transportu zw?ok z r?nych zak?tkw ?wiata


czytaj wi?cej...

feniks-pogrzeby.pl - zakład pogrzebowy. Kompleksowe usługi pogrzebowe. M. in. pochówki, kremacje, krajowy i międzynarodowy transport zwłok - Sosnowiec
Premium Joomla Templates
Joomla Free Templates
Free Joomla Templates
Premium Joomla Templates
Joomla Templates