joomla templates

A+ R A-

Transport zw?ok

?mier? osoby bliskiej jest bolesnym do?wiadczeniem. Rozumiemy, ?e w takich chwilach cz?sto trudno o zebranie my?li i zaj?cie si? formalno?ciami zwi?zanymi z pogrzebem.

Zak?ad Pogrzebowy Feniks Sosnowiec posiada wieloletni? praktyk? w us?ugach pogrzebowych, kremacji zw?ok, transporcie zw?ok na terenie Sosnowca i ca?ego kraju, oraz w mi?dzynarodowym transporcie zw?ok.

Ze szczegln? sytuacj? mamy do czynienia, gdy ?mier? nast?pi poza granicami naszego kraju. Rodziny zmar?ych cz?sto nie zdaj? sobie sprawy z licznych i specyficznych procedur, ktrych spe?nienia wymaga prawo polskie i mi?dzynarodowe.

Mi?dzynarodowy transport zw?ok wymaga doskona?ej koordynacji logistycznej. Po wydaniu odpowiednich zgd, zak?ad pogrzebowy ma zaledwie 3 dni na transport zw?ok z zagranicy.

Zak?ad Pogrzebowy Feniks transportuje zw?oki ze wszystkich krajw Unii Europejskiej, a w szczeglnych sytuacjach rwnie? z innych kontynentw.

W miejscu ?mierci osoby bliskiej znajdziemy balsamistw, ktrzy zabezpiecz? cia?o przed ostatni? podr?? do Polski.

Mi?dzynarodowy transport zw?ok wymaga, aby trumna ze zmar?ym wykonana by?a z metalu i dodatkowo zabezpieczona drug? drewnian? skrzyni?. Wewn?trz pierwszej trumny znajdowa? musi si? specjalny materia? ch?onny, a ca?o?? nale?y hermetycznie zamkn?? i opiecz?towa?. Podobne wymogi dotycz? kremacji urna musi by? metalowa, zamkni?ta w drewnianej os?onie. Dopilnujemy, aby wydane zosta?o za?wiadczenie o dokonaniu kremacji.

Mi?dzynarodowy transport zw?ok odbywa? musi si? specjalnie przystosowanymi i oznakowanymi samochodami. Zak?ad Pogrzebowy Feniks dysponuje pojazdami spe?niaj?cymi takie rygorystyczne wymagania techniczne i sanitarne.

Wiemy, ?e przygotowania do pogrzebu stanowi? dla najbli?szych nie tylko obci??enie emocjonalne, ale tak?e finansowe. Dok?adamy wszelkich stara?, aby oferowane przez Zak?ad Pogrzebowy Feniks Sosnowiec us?ugi pogrzebowe by?y tanie i spe?nia?y wszelkie wymogi zarwno prawne, jak i sanitarne oraz odpowiada?y oczekiwaniom rodziny zmar?ego.

Jeste?my do Pa?stwa dyspozycji przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dob?. Nasi pracownicy mog? rwnie? przyjecha? do Pa?stwa domu w celu omwienia wszelkich szczeg?w i indywidualnego ustalenia ceny dopasowanej do Pa?stwa oczekiwa? i mo?liwo?ci finansowych.

feniks-pogrzeby.pl - zakład pogrzebowy. Kompleksowe usługi pogrzebowe. M. in. pochówki, kremacje, krajowy i międzynarodowy transport zwłok - Sosnowiec
Premium Joomla Templates
Joomla Free Templates
Free Joomla Templates
Premium Joomla Templates
Joomla Templates